Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy

Pomoc materialna dla uczniów/stypendia

Czcionka:

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są:

 • STYPENDIUM SZKOLNE
 • ZASIŁEK SZKOLNY

 STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 2. dyrektora szkoły.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

1. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
    ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
    niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;

2. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł;

3. ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Biszcza. 

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, wyjazdu na zieloną szkołę, wycieczkę szkolną, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. Wypłacane jest po udokumentowaniu poniesionych wydatków poprzez faktury, rachunki (w okresie na jaki zostało przyznane) - do 31 grudnia danego roku szkolnego oraz do 30 czerwca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego uzależnione jest od dochodu na osobę w rodzinie:

 • dochód   0 - 264,00 zł –  200% z kwoty zasiłku rodzinnego 124,00 zł tj.  248,00 zł
 • dochód 264,01 - 369,60 zł - 150% z kwoty zasiłku rodzinnego 124,00 zł  tj. 186,00 zł
 • dochód 369,61 - 422,40 zł – 120 % z kwoty zasiłku rodzinnego 124,00 zł  tj. 148,80 zł
 •  dochód  422,41  - 528,00 zł -   80% z kwoty zasiłku rodzinnego 124,00 zł tj.  99,20 zł

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie złożonej dokumentacji:

 1. wniosku;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  2. oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP jako bezrobotny (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny.
  4.  o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja,
  6. odcinek renty/emerytury,
  7. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 3. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej powyższe zaświadczenia nie obowiązują.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach  za poprzedni rok kalendarzowy np. w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową  dokumentowanie dochodu powinno się odbywać na podstawie:

 1. zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego jedynie informacje o formie opodatkowania  
 2. dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także  
 3. oświadczenie podatnika o wysokości dochodu

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 •  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 •  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz odpowiedniego dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

 •  śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
 •  ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,
 •  utrata pracy przez obojga rodziców,
 •  innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 •  mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Biszcza
 •  w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1.   PODRĘCZNIKI, ZESZYTY

2.   SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE,   

      LEKTURY SZKOLNE

3.   TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)

4.   OBUWIE SPORTOWE , STRÓJ SPORTOWY

5.   ZAKUP UBRANIA WYKORZYSTYWANEGO DO PRAKTYCZNEJ NAUKI  

      ZAWODU DLA UCZNIA  SZKOŁY

6.   PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,  TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)

7.   TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do czerwca),

8.   KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE

9.   BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIURKOWA

10. SPRZĘT MUZYCZNY - uczeń uczęszcza do klasy muzycznej

12. SPRZĘT SPORTOWY – uczeń uczęszcza do klasy sportowej (np.  piłki, rękawice piłkarskie, rolki, kimono, itp.)

13. BASEN (strój kąpielowy, klapki, itp.)

14. BILETY MIESIĘCZNE – IMIENNE

15. OPŁATY: czesne, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „sportowe lub szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, może to potwierdzić sprzedawca na odwrocie rachunku.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny